کلیپ سوره الرحمن عروس قرآن

788
جام جمکران
جام جمکران 1.3 هزار دنبال‌ کننده

بخشاینده، بیآموختنی کرد قرآن را، آفرید انسان را به او آموخت بیان را، خورشید و ماه بر حسابند، و درخت و علف سجده کُنانند، و آسمان را بر افراخت و توازن را برقرار کرد، مبادا میزان را برهم زنید وزن را به تعادل بپا دارید و از میزان مکاهید، و زمین را برای آفریدگان قرار داد،در آن میوه ها و خرمابُنان دارای پوششها، و دانه های پوشیده در برگ و گلهای عطرآگین پس کدامیک از نعمت های پروردگارتان را انکار می کنید؟

جام جمکران
جام جمکران 1.3 هزار دنبال کننده