بررسی وضعیت هیئت های ورزشی در شهرستان تویسرکان_برنامه تلوزیونی

70

بررسی وضعیت هیئت های ورزشی در شهرستان تویسرکان، در برنامه "عصر ورزش" شبکه استانی سیمای همدان