گزارش شبكه خبر از پانزدهمین همایش ملی تعالی سازمانی

71

خبر ساعت 13 شبكه خبر - تهران - 7 اسفند - همایش اعطای جایزه ملی تعالی سازمانی - سازمان مدیریت صنعتی