سید مرتضی حسینی - پرورش ماهیان زینتی - 2 مرداد ماه 98

181

آقای حسینی فعالیت ایشان تولید کنده ماهیان زینتی ازشهر مشهد هستن. برای گسترش کار خود نیازمند 1 میلیاردتومان سرمایه دارد با دوره بازگشت 4-5 ساله هستن.

میدون
میدون 546 دنبال کننده