نبرد کیمی رایکونن و خوان پابلو مونتویا - گرندپری آلمان 2002

92

فرمول یک ایران - نبرد کیمی رایکونن و خوان پابلو مونتویا - گرندپری آلمان 2002