برنامه زندگی برای همه با موضوع پسماند آلاینده خاموش

159

برنامه زیست محیطی زندگی برای همه با موضوع پسماند آلاینده خاموش، با حضور دکتر دهنوی مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان