نماینده مجلس دولت را مسخره کرد

2,574

نماینده یکی از شهر ها با دادن گل وزیر سوال بردن دولت تمام کابینه را زیر سوال برد