اصطلاح on the double

38

به معنی خیلی سریع. بدون تاخیر. سریعا. فورا. با سرعتی بیش از حد معمول