امام جمعه اسالم: درخیابان هر روز صد تا جنیفر، تیلور‌سوئیفت و نیکی‌میناژ می‌بینیم

429