قرائت سوگندنامه دانشجویان دانشگاه های افسری ارتش در حضور فرمانده کل قوا

375

قرائت سوگندنامه دانشجویان دانشگاه های افسری ارتش در حضور فرمانده کل قوا

بچه های قلم
بچه های قلم 1.7 هزار دنبال کننده