روایت شهادت | گفتار یک | امام خمینی(ره)

50

روایت شهادت گفتارهای کوتاه بزرگان در باب امام حسین (علیه السلام) و قیام ایشان می باشد.