نخستین لیگ جهانی کشتی فرنگی آبــادان-روزنخست مسابقات2

310

نخستین دوره لیگ جهانی کشتی فرنگی در آبادان - نخستین روز مسابقات