آموزش مکالمه زبان انگلیسی(بخش ششم)

309

در این مطلب چگونگی دعوت کسی یا شخصی به زبان انگلیسی را می آموزید. شما می توانید برای استفاده از دیگر مطالب آموزشی به وب سایت ما مراجعه کنید.