نقالی و شاهنامه خوانی در طرح تابستانی برای کودکان و نوجوانان

125

آموزش حرفه ای نقالی و شاهنامه برای کودکان طرح تابستانی کودک و شاهنامه بامداد تهران