احساس ما در عراق احساس بودن در وطن خودمان است

3,016

احساس ما در عراق احساس بودن در وطن خودمان است/عراق امن و باثبات باعث امنیت بیشتر منطقه خواهد شد