آقاى رئيس جمهور؛ به گوش باشيد

342

پيشنهادات رئيس انجمن علمى بازاريابى ايران پرويز درگى به رئيس جمهور و هيأت دولت محترم مبنى بر كمك به بخش خصوصى براى توسعه رونق اقتصادى كشور