ترانه‌اى انگليسى دربارهٔ داستان عاشورا

131

هر کس حسین (ع) را بشناسد عاشقش می‌شود. عشقت را به همهٔ جهان معرفی کن!