موج مکزیکی تماشاگران و جو فوق العاده ورزشگاه غدیر ارومیه

360

موج مکزیکی تماشاگران و جو فوق العاده ورزشگاه غدیر ارومیه