احکام روزه مادران شیرده

1,875

حکم مادرانی که فرزند شیرخواره دارند و به بچه شیر میدهند و روزه برای خودش یا کودکش ضرر داره چیست