میز ناهار خوری چوب و شیشه

93

میزهای ناخوری که با تلفیق چوب و شیشه کار میشود . قبلا این نمونه میز ها با رزین درست میشد ولی هنر یعنی این کار