نماهنگ اردوی کتاب مسجد الغدیر

259

نماهنگ اردوی علمی و تفریحی بچه های مسجد الغدیر وابسته به مرکز فرهنگی عصر ظهور