اقدامات قبل از جراحی لیفت بازو و ران

224

این جراحی نیاز به ناشتایی دارد و همچنین استحمام قبل از انجام جراحی باید انجام شود.