استاد احمد صافی و آقای علی ذوالفقاری قهرمان کاراته 2019ژاپن

253