روستای سر سبز و زیبای آبرومند همدان و مراتع طبیعی آن_گزارش تصویری

302

گزارش برنامه خانه و زندگی از روستای سر سبز آبرومند همدان و مراتع طبیعی و زیبای این روستا