قرآن، محور گفتمان نخبگان

640

دوره دانشجویی تدبر در قرآن از زبان شرکت کنندگان