اعتراف تکان دهنده محمد بن سلمان

706

وقتی ولیعهد عربستان به حمایت امریکا از وهابیت و سفارش گرفتن مفتیان وهابی از امریکا اقرار و اعتراف می کند دیگر جای هیچ توجیه و تاویلی نیست.