پیام تبریک سال1398 توسط رحیم خستو سخنگوی شورای اسلامی شهر کرج

82

پیام تبریک سال 1398 توسط رحیم خستو سخنگو و رئیس کمیسیون هنر و ارتباطات شورای اسلامی شهر کرج