کارگاه آموزشی توسعه مهارت مدیریت موسسات و مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای کشور

372