شماره های مخصوصی که برای بازیکنان بایگانی شدند

440

بازیکنان بزرگی که در تیم های باشگاهی خود باعث بایگانی شدن عدد پیراهن خود شدند.

کلاکت اسپرت
کلاکت اسپرت 8.8 هزار دنبال کننده