این پیام چندرسانه ای به کرش هر دستگاه آیفون می انجامد

4,101

کاربران آیفون با یک فایل سرسخت که به کرش اپلیکیشن پیام رسان می انجامد روبرو هستند.