زیر بغل سیمکش ضربدری

1,970

عضلات اصلی : زیر بغل سیمکش ضربدری عضلات بزرگ پشتی ، سه سر بازویی - عضلات کمکی :گرد بزرگ و گرد کوچک،دلتوئید قدامی شرایط خاص دریافت برنامه تغذیه و تمرین از طریق وب سایت www.vipfitness.ir

Vipfitness
Vipfitness 58 دنبال کننده