بخش اول - مرحله چهارم دوره دوپینگ مکالمه

42

برای دریافت کامل دوره دوپینگ مکالمه به سایت آکادمی زبان سلکت مراجعه کنید. این دوره به زودی از حالت رایگان بیرون خواهد آمد.