امیر خوشخبر: بازیکنان ملجا وپناهگاهی غیراز صندوق ندارند

47