معرفی اشتغال حمایت شده (SE)

261

معرفی اشتغال حمایت شده (Supported Employment) اشتغال حمایت شده (Supported Employment) برای اولین بار در ایران توسط مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد اجرا میشود.