ده نمونه از مرگ های واقعی ناشی از بازی های کامپیوتری

219

اعتدال از اهمیت خیلی زیادی برخوردار است. همچنین زندگی روزانه هر شخصی، باید به نسبت تفریحات جانبی آن از الویت بیشتری برخوردار باشد.

سواد رسانه
سواد رسانه 44 دنبال کننده