خرس آبی یا «تاردی گِرِید»

152

جان‌سخت‌ترین حیوان روی زمین معروف به «نابود نشدنی»