مراحل روخوانی و روان خوانی قرآن ( 5 مرحله، 10 فیلم )

3,307

10 قطعه فیلم با موضوع الگوی قرائت / مراحل پنجگانه روخوانی و روان خوانی / در قالب دو شیوه « جمع خوانی » و « فرد خوانی » توسط دانش آموزان دوره ابتدایی اجرا می شود. / روش اجرا : ابتدا الگوی جمع خوانی و سپس الگوی فرد خوانی پخش شود. / در هر مرحله از دانش آموزان بخواهید آیات درسی را به شیوه الگو بخوانند. // برای تهیه قرائت كامل آیات كتاب درسی به شیوه جدید با آقای محمد مهترانی ( 09122333023 ) تماس بگیرید.