حمایت از تولید ملی تا به کجا؟؟!!

513

دکتر علی خاکساری -استاد تمام و عضو هیئت علمی دانشگاه نتیجه حمایت از خودروسازی محوصولاتی غیر رقابتی ،ضد محیط زیست و بلای جان مردم

تخصص نیوز
تخصص نیوز 11 دنبال کننده