پرورش مرغ بومی تخمگذار

321

پرورش مرغ بومی تخمگذار باتوجه به استقبال مردم از تخم مرغ محلی جهت پرورش وسودهی مناسب راه کارهایی لازم هست. اول مکان مناسب دوم دون مناسب سوم پیشگیری ازبیماری کانال تلگرامی عضوشوید. @toyyyour