جنبش حمایت از حقوق حیوانات ایران

24

جنبش حمایت از حقوق حیوانات ایران، که در خط مقدم آن مجمع فعالان زیست محیطی قرار دارد بزرگ ترین جنبش دهه های اخیر و پرطرفدارترین جنبش حقوقی تاریخ ایران است، چرا که هیچ جنبشی تا این حد در ایران ریشه ندوانده و خود را در دل عامه مردم جا نکرده است. | برای اطلاعات بیشتر می توانید به سایت انجمن حمایت از حیوانات و محیط زیست ایران به آدرس WWW.EAFWORLD.COM مراجعه کنید.