حماقت های روشنفکری

42

افه های احمقانه روشنفکری: حماقت های روشنفکرانه!