سخاوت آیت الله العظمی بروجردی از زبان آیت الله العظمی دوزدوزانی

164

یکی از خصوصیات مرحوم آیت الله العظمی بروجردی تشویق مؤلفین به تألیف بوده است که آیت الله العظمی دوزدوزانی تبریزی بیان می فرمایند ...