حضور کشورمان در نمایشگاه صنعت ریلی مسکو

132

زرگترین نمایشگاه بین المللی صنعت حمل و نقل ریلی، با عنوان "ترانس راشا" در مرکز دائمی نمایشگاههای بین المللی کروکوس مسکو آغاز شد. شرکت راه آهن جمهوری اسلامی و 4 شرکت بخش خصوصی در نمایشگاه امسال حضوری فعال دارند.