شکستن و پودر شدن لیوان با سرعت آهسته دوربین 343000 فریم بر ثانیه

67

شکستن لیوان با سرعت بسیار آهسته خیلی جالبه حتما ببینن و ما رو دنبال کنید...