اصطلاح go for broke

63

به معنی همه چیز را قمار کردن یا به مخاطره انداختن