تشییع پیکر مرحوم داریوش حاجی رشیدی دروازه بان اسبق تیم تراکتور

402

تشییع پیکر مرحوم داریوش حاجی رشیدی دروازه بان اسبق تیم تراکتور