برخی از ضربات پا در کونگ فوتوآ(حمیدرضاسلطانی)

1,720

اجرای ضربه پا توسط راهدان حمیدرضاسلطانی رشته کونگ فوتوآ شهر اصفهان ثبت نام کونگ فودر اصفهان 09134355450