اسمش پرشی

428

حمله ای ترین ضربه در بدمینتون اسمش پرشی یا Jump Smash نام دارد. تاکید می شود بعد از تسلط بر ضربه اسمش معمولی ، تمرین شود. این ضربه مختص بازیکنان حرفه ای تر می باشد. با زیرنویس فارسی