عملیات آماده سازی سایت 14 هکتاری -جابجایی بخشی از روستای حسین آباد کالپوش سمنان

16

آغاز عملیات آماده سازی سایت 14 هکتاری به منظور جابجایی بخشی از روستای حسین آباد کالپوش سمنان