گزارش شبکه آموزش از نمایشگاه غرفه دانشگاه فنی و حرفه ای نمایشگاه

256

گزارش شبکه آموزش از نمایشگاه غرفه دانشگاه فنی و حرفه ای در نوزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی، فناوری و فن بازار